New releases from Eurovision Artists. Weekly Chart with readers votings. European Albums Chart. Eurovision Polls.

Latest News Post New Entry

Huge Success for Arcade in the charts

Posted by Eurovision On Top on May 20, 2019 at 8:45 AM

Arcade won last saturday but right after the second semifinal it jumped to the higher places in the immediate charts like iTunes or Spotify. Those charts predicted somehow that Duncan was going to win. After the weekend, Arcade is registering a big success in those charts all over the world. We will wait till next friday to see how the song will rank in the official charts but so far, this is how it is doing in the real time charts (14:49 CET; 20th May).

Number 1 at 16 different countries!


iTunes (11x #1):

 • #1 Belgium
 • #1 Cyprus
 • #1 Finland
 • #1 France
 • #1 Germany
 • #1 Israel
 • #1 Luxembourg
 • #1 Netherlands
 • #1 Portugal
 • #1 Spain
 • #1 Sweden
 • #2 Austria
 • #2 Denmark
 • #2 Greece
 • #2 Norway
 • #2 Switzerland
 • #3 Hungary
 • #3 Ireland
 • #3 Ukraine
 • #5 Poland
 • #7 United Kingdom
 • #8 Moldova
 • #10 Belarus
 • #11 Russia
 • #17 Italy
 • #19 Hong Kong
 • #22 Czech Republic
 • #23 Malta
 • #30 Lithuania
 • #33 Turkey
 • #34 Australia
 • #36 Latvia
 • #50 Mozambique
 • #50 New Zealand
 • #53 Slovenia
 • #59 Indonesia
 • #88 Canada
 • #91 South Africa
 • #101 Netherlands
 • #223 Mexico


Spotify:

 • #1 Netherlands
 • #2 Iceland
 • #3 Estonia
 • #4 Lithuania
 • #16 Greece
 • #25 Sweden
 • #31 Israel
 • #40 Belgium
 • #46 Norway
 • #76 Cyprus
 • #77 Latvia
 • #89 Malta
 • #117 Finland
 • #118 Worldwide
 • #149 Denmark
 • #157 Switzerland
 • #166 Spain
 • #173 Romania


YouTube:

 • #1 Netherlands
 • #2 Malta
 • #10 Lithuania
 • #12 Estonia
 • #51 Belgium
 • #61 Norway
 • #61 Sweden
 • #75 Finland

Apple Music (6x #1):

 • #1 Armenia
 • #1 Belarus
 • #1 Cyprus
 • #1 Estonia
 • #1 Netherlands
 • #1 Turkmenistan
 • #2 Israel
 • #2 Lithuania
 • #2 Malta
 • #2 Slovenia
 • #2 Sweden
 • #3 Belgium
 • #3 Greece
 • #4 Norway
 • #5 Azerbaijan
 • #10 Finland
 • #11 Moldova
 • #14 Latvia
 • #15 Denmark
 • #15 Switzerland
 • #16 Poland
 • #17 Romania
 • #17 Russia
 • #22 Luxembourg
 • #25 Austria
 • #25 Ukraine
 • #30 Spain
 • #48 Germany
 • #54 Ireland
 • #58 Portugal
 • #68 Hungary
 • #98 Czech Republic
 • #110 Kazakhstan
 • #111 Kyrgyzstan
 • #127 France
 • #132 Bulgaria
 • #146 Uzbekistan
 • #159 Italy
 • #159 Turkey
 • #162 United Kingdom
 • #183 Netherlands
 • #443 Australia


Categories: Eurovision 2019, Netherlands, Charts

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

78 Comments

Reply steklinru
2:51 PM on January 17, 2020 
Ð?згоÑ?овление акваÑ?иÑ?мов
https://steklin.ru/aquriumi/

ТоÑ?говое обоÑ?Ñ?дование
Reply steklinru
12:35 AM on January 17, 2020 
Ð?згоÑ?овление акваÑ?иÑ?мов
https://steklin.ru/

Ð?згоÑ?овление акваÑ?иÑ?мов
Reply playblackqq
5:46 AM on January 14, 2020 
Play blackjack online
One of the most popular card games in the casino is blackjack. Yes, there is still poker and baccarat, but it is blackjack games that attract the attention of all gamblers. Today, visiting a real casino has become a bad habit, but all fans of gambling try to play in a virtual casino. Therefore, the site playblackjackst.com and collected all the optionsv for playing blackjack online.


http://playblackjackst.com/

jugar blackjack online dinero real sugarhouse casino online blackjack in pennsylvania http://playblackjackst.com/ free blackjack game download
Reply banckdbo
4:48 AM on January 13, 2020 
СайÑ? Ð?анк Ð?Ð?Ð? â?? Ð?иÑ?Ñ?анÑ?ионное Ð?анковÑ?кое Ð?бÑ?лÑ?живание â?? инÑ?оÑ?маÑ?ионнÑ?й Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, поÑ?вÑ?Ñ?еннÑ?й диÑ?Ñ?анÑ?ионнÑ?м Ñ?Ñ?лÑ?гам, коÑ?оÑ?Ñ?е кÑ?едиÑ?нÑ?е оÑ?ганизаÑ?ии (банки) пÑ?едлагаÑ?Ñ? Ñ?воим клиенÑ?ам. Ð?Ñ?оекÑ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?овал в маÑ?Ñ?е 2011 года.

Ð?лагодаÑ?Ñ? бÑ?Ñ?номÑ? Ñ?азвиÑ?иÑ? новÑ?Ñ? Ñ?еÑ?нологий, а Ñ?акже Ñ?оÑ?Ñ?Ñ? и Ñ?овеÑ?Ñ?енÑ?Ñ?вованиÑ? Ñ?инанÑ?ового Ñ?екÑ?оÑ?а Ñ?азвиÑ?ие и Ñ?аÑ?пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анение Ñ?Ñ?лÑ?г диÑ?Ñ?анÑ?ионного банковÑ?кого обÑ?лÑ?живаниÑ? пÑ?оиÑ?Ñ?одиÑ? наÑ?Ñ?олÑ?ко Ñ?Ñ?Ñ?емиÑ?елÑ?но, Ñ?Ñ?о Ñ?же не за гоÑ?ами Ñ?о вÑ?емÑ?, когда подавлÑ?Ñ?Ñ?ее болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во лÑ?дей бÑ?дÑ?Ñ? Ñ?ак или инаÑ?е вовлеÑ?енÑ? в пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ð?Ð?Ð?. Ð?дни бÑ?дÑ?Ñ? полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?даленнÑ?ми Ñ?Ñ?лÑ?гами банков, дÑ?Ñ?гие â?? Ñ?акие Ñ?Ñ?лÑ?ги оказÑ?ваÑ?Ñ?, нÑ? а Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?и â?? Ñ?азÑ?абаÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? вÑ?е необÑ?одимое длÑ? Ñ?ого, Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?Ñ?лÑ?ги Ð?Ð?Ð? Ñ?абоÑ?али на нÑ?жном Ñ?Ñ?овне (Ñ?оздаваÑ?Ñ? необÑ?одимое Ñ?иÑ?Ñ?емное и пÑ?икладное пÑ?огÑ?аммное обеÑ?пеÑ?ение, Ñ?азÑ?абаÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?ва заÑ?иÑ?Ñ?, пÑ?оизводиÑ?Ñ? Ñ?еÑ?ниÑ?еÑ?кие и коммÑ?никаÑ?ионнÑ?е Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?ва и Ñ?.п.).

http://bankdbo.ru/

Ð?Ñ?едиÑ?наÑ? иÑ?Ñ?оÑ?иÑ?
Reply utarrintana
8:04 AM on January 12, 2020 
Ð?Ñ?огÑ?амма utorrent позволÑ?еÑ? Ñ?каÑ?иваÑ?Ñ? на Ñ?Ñ?аÑ?ионаÑ?нÑ?й компÑ?Ñ?Ñ?еÑ? либо на поÑ?Ñ?аÑ?ивнÑ?е гаджеÑ?Ñ? лÑ?бÑ?е необÑ?одимÑ?е полÑ?зоваÑ?елÑ? Ñ?айлÑ?. Ð?о Ñ?ложивÑ?ейÑ?Ñ? Ñ?Ñ?адиÑ?ии, Ñ?оÑ?Ñ?енÑ?Ñ? Ñ?аÑ?е вÑ?его задейÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?каÑ?иваниÑ? видео, мÑ?зÑ?ки и компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?нÑ?Ñ? игÑ?. Ð?пиÑ?ание СкÑ?инÑ?оÑ?Ñ? Ð?идеообзоÑ?Ñ? СкаÑ?аÑ?Ñ? Ñ?оÑ?Ñ?енÑ? можно не Ñ?олÑ?ко Ñ?еÑ?ез utorrent, но и Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?гиÑ? аналогиÑ?нÑ?Ñ? пÑ?огÑ?амм. Тем не менее, именно Ñ?Ñ?оÑ? Ñ?оÑ?Ñ? задаеÑ? Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?Ñ? каÑ?еÑ?Ñ?ва в Ñ?воей Ñ?Ñ?еÑ?е и полÑ?зÑ?еÑ?Ñ?Ñ? наиболÑ?Ñ?им Ñ?пÑ?оÑ?ом Ñ?Ñ?еди инÑ?еÑ?неÑ?-аÑ?диÑ?оÑ?ии. Ð?акие возможноÑ?Ñ?и Ñ? пÑ?огÑ?аммÑ? uTorrent Ð?омимо пÑ?Ñ?мого пÑ?едназнаÑ?ениÑ?, Ñ?о еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?каÑ?иваниÑ? конÑ?енÑ?а, пÑ?огÑ?амма пÑ?едлагаеÑ? Ñ?добнÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? поиÑ?ка Ñ?айлов, инÑ?Ñ?иÑ?ивно понÑ?Ñ?нÑ?й инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? Ñ?о множеÑ?Ñ?вом наÑ?Ñ?Ñ?оек, вÑ?Ñ?Ñ?оеннÑ?Ñ? опÑ?иÑ? RSS-подпиÑ?ок. ТоÑ?Ñ?енÑ? на Ð?Ð? или Ñ?маÑ?Ñ?Ñ?он допÑ?Ñ?Ñ?имо загÑ?Ñ?жаÑ?Ñ? как в Ñ?Ñ?Ñ?ном, Ñ?ак и в авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ком Ñ?ежиме. Ð?Ñ?и необÑ?одимоÑ?Ñ?и, utorrent Ñ?Ñ?мееÑ? пÑ?онÑ?меÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? и опÑ?еделиÑ?Ñ? длÑ? ниÑ? оÑ?еÑ?едÑ? закаÑ?ки.

Ð?одÑ?обнее: https://utorrentfree.ru/
https://utorrentfree.ru/

Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? Ñ?оÑ?Ñ?енÑ? на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ком
Reply utarrintana
12:15 PM on January 11, 2020 
Ð?Ñ?огÑ?амма utorrent позволÑ?еÑ? Ñ?каÑ?иваÑ?Ñ? на Ñ?Ñ?аÑ?ионаÑ?нÑ?й компÑ?Ñ?Ñ?еÑ? либо на поÑ?Ñ?аÑ?ивнÑ?е гаджеÑ?Ñ? лÑ?бÑ?е необÑ?одимÑ?е полÑ?зоваÑ?елÑ? Ñ?айлÑ?. Ð?о Ñ?ложивÑ?ейÑ?Ñ? Ñ?Ñ?адиÑ?ии, Ñ?оÑ?Ñ?енÑ?Ñ? Ñ?аÑ?е вÑ?его задейÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?каÑ?иваниÑ? видео, мÑ?зÑ?ки и компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?нÑ?Ñ? игÑ?. Ð?пиÑ?ание СкÑ?инÑ?оÑ?Ñ? Ð?идеообзоÑ?Ñ? СкаÑ?аÑ?Ñ? Ñ?оÑ?Ñ?енÑ? можно не Ñ?олÑ?ко Ñ?еÑ?ез utorrent, но и Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?гиÑ? аналогиÑ?нÑ?Ñ? пÑ?огÑ?амм. Тем не менее, именно Ñ?Ñ?оÑ? Ñ?оÑ?Ñ? задаеÑ? Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?Ñ? каÑ?еÑ?Ñ?ва в Ñ?воей Ñ?Ñ?еÑ?е и полÑ?зÑ?еÑ?Ñ?Ñ? наиболÑ?Ñ?им Ñ?пÑ?оÑ?ом Ñ?Ñ?еди инÑ?еÑ?неÑ?-аÑ?диÑ?оÑ?ии. Ð?акие возможноÑ?Ñ?и Ñ? пÑ?огÑ?аммÑ? uTorrent Ð?омимо пÑ?Ñ?мого пÑ?едназнаÑ?ениÑ?, Ñ?о еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?каÑ?иваниÑ? конÑ?енÑ?а, пÑ?огÑ?амма пÑ?едлагаеÑ? Ñ?добнÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? поиÑ?ка Ñ?айлов, инÑ?Ñ?иÑ?ивно понÑ?Ñ?нÑ?й инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? Ñ?о множеÑ?Ñ?вом наÑ?Ñ?Ñ?оек, вÑ?Ñ?Ñ?оеннÑ?Ñ? опÑ?иÑ? RSS-подпиÑ?ок. ТоÑ?Ñ?енÑ? на Ð?Ð? или Ñ?маÑ?Ñ?Ñ?он допÑ?Ñ?Ñ?имо загÑ?Ñ?жаÑ?Ñ? как в Ñ?Ñ?Ñ?ном, Ñ?ак и в авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ком Ñ?ежиме. Ð?Ñ?и необÑ?одимоÑ?Ñ?и, utorrent Ñ?Ñ?мееÑ? пÑ?онÑ?меÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? и опÑ?еделиÑ?Ñ? длÑ? ниÑ? оÑ?еÑ?едÑ? закаÑ?ки.

Ð?одÑ?обнее: https://utorrentfree.ru/
https://utorrentfree.ru/

utorrent клиенÑ?
Reply driamannala
10:55 AM on January 7, 2020 
Ð?генÑ?Ñ?Ñ?во недвижимоÑ?Ñ?и Dream Alanya пÑ?ивеÑ?Ñ?Ñ?вÑ?еÑ? ваÑ?!
Ð?Ñ?Ñ?зÑ?Ñ?, оÑ? вÑ?ей дÑ?Ñ?и благодаÑ?им ваÑ? за Ñ?о, Ñ?Ñ?о вÑ? поÑ?еÑ?или наÑ? Ñ?айÑ?! Ð?Ñ? иÑ?кÑ?енне Ñ?адÑ? ваÑ?емÑ? визиÑ?Ñ?. Ð?а Ñ?айÑ?е "Dream Alanya" мÑ? пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?ем ваÑ?емÑ? вниманиÑ? болÑ?Ñ?ой обÑ?Ñ?м деловой, аналиÑ?иÑ?еÑ?кой, кÑ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ной и Ñ?пÑ?авоÑ?ной инÑ?оÑ?маÑ?ии. Ð?Ñ? - наÑ?и клиенÑ?Ñ?, и мÑ? Ñ? Ñ?адоÑ?Ñ?Ñ?Ñ? гоÑ?овÑ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалÑ?нÑ?е Ñ?Ñ?лÑ?ги вÑ?Ñ?окой Ñ?Ñ?епени надÑ?жноÑ?Ñ?и оÑ? наÑ?его агенÑ?Ñ?Ñ?ва.

http://www.dreamalanya.com/

кваÑ?Ñ?иÑ?Ñ? в Ð?ба
Reply driamannala
9:32 PM on January 6, 2020 
Ð?генÑ?Ñ?Ñ?во недвижимоÑ?Ñ?и Dream Alanya пÑ?ивеÑ?Ñ?Ñ?вÑ?еÑ? ваÑ?!
Ð?Ñ?Ñ?зÑ?Ñ?, оÑ? вÑ?ей дÑ?Ñ?и благодаÑ?им ваÑ? за Ñ?о, Ñ?Ñ?о вÑ? поÑ?еÑ?или наÑ? Ñ?айÑ?! Ð?Ñ? иÑ?кÑ?енне Ñ?адÑ? ваÑ?емÑ? визиÑ?Ñ?. Ð?а Ñ?айÑ?е "Dream Alanya" мÑ? пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?ем ваÑ?емÑ? вниманиÑ? болÑ?Ñ?ой обÑ?Ñ?м деловой, аналиÑ?иÑ?еÑ?кой, кÑ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ной и Ñ?пÑ?авоÑ?ной инÑ?оÑ?маÑ?ии. Ð?Ñ? - наÑ?и клиенÑ?Ñ?, и мÑ? Ñ? Ñ?адоÑ?Ñ?Ñ?Ñ? гоÑ?овÑ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалÑ?нÑ?е Ñ?Ñ?лÑ?ги вÑ?Ñ?окой Ñ?Ñ?епени надÑ?жноÑ?Ñ?и оÑ? наÑ?его агенÑ?Ñ?Ñ?ва.

http://www.dreamalanya.com/

недвижимоÑ?Ñ?Ñ? в аланÑ?е
Reply hidryaanino
5:25 AM on January 4, 2020 
Ð?окÑ?пки по вÑ?емÑ? СÐ?Ð?
https://hydraruzxinew4afsite.com/
hydraonion
Reply mogiaavad
9:37 AM on December 30, 2019 
СпаÑ?иÑ?елÑ?наÑ? магиÑ? - Ð?агиÑ? здоÑ?овÑ?Ñ? и кÑ?аÑ?оÑ?Ñ?
Ð?доÑ?овÑ?е â?? наÑ?ало вÑ?еÑ? наÑ?ал
Ð?доÑ?овÑ?е Ñ?еловека â?? Ñ?Ñ?о главнÑ?й показаÑ?елÑ? поÑ?енÑ?иала и Ñ?нивеÑ?Ñ?алÑ?ноÑ?Ñ?и дейÑ?Ñ?вий, оÑ? коÑ?оÑ?ого завиÑ?иÑ? полноÑ?енное доÑ?Ñ?ижение поÑ?Ñ?авленнÑ?Ñ? Ñ?елей в Ñ?воей жизни.
Ð?Ñ? вÑ?е помним Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? поговоÑ?кÑ?: «Ð? здоÑ?овом Ñ?еле â?? здоÑ?овÑ?й дÑ?Ñ?!», коÑ?оÑ?аÑ? в двÑ?Ñ? Ñ?ловаÑ? даеÑ? нам понимание о важноÑ?Ñ?и здоÑ?овÑ?Ñ? в жизни Ñ?еловека. Ð?доÑ?овÑ?й дÑ?Ñ? â?? Ñ?Ñ?о движÑ?Ñ?аÑ? Ñ?ила к Ñ?нивеÑ?Ñ?алÑ?ноÑ?Ñ?и, полноÑ?енноÑ?Ñ?и, поÑ?енÑ?иала лÑ?бого здоÑ?ового Ñ?еловека.
Ð? нÑ?неÑ?нее вÑ?емÑ?, здоÑ?овÑ?е Ñ?еловека Ñ?илÑ?но поÑ?аÑ?нÑ?лоÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о пÑ?оизвело огÑ?омное желание лÑ?дей веÑ?Ñ?и здоÑ?овÑ?й обÑ?аз жизни, иÑ?каÑ?Ñ? именно Ñ?е меÑ?одÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?е бÑ?дÑ?Ñ? благопÑ?иÑ?Ñ?но влиÑ?Ñ?Ñ? на жизненнÑ?й поÑ?енÑ?иал.


http://ineimpei.ru/


белаÑ? магиÑ? на здоÑ?овÑ?е
Reply maionimen
3:18 PM on December 28, 2019 
Ð?аждÑ?Ñ? неделÑ? в Японии вÑ?Ñ?одиÑ? новое аниме, коÑ?оÑ?ое Ð?Ñ? можеÑ?е поÑ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? на наÑ?ем Ñ?айÑ?е онлайн. Ð?ни назÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? ongoing (онгоинги). Ð?оÑ?ле вÑ?Ñ?ода наÑ?Ñ?Ñ?паеÑ? Ñ?еÑ?ед за Ñ?анÑ?абеÑ?ами: Ñ?наÑ?ала Ñ?еÑ?ии пеÑ?еводÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на английÑ?кий, поÑ?ом на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кий и Ñ?олÑ?ко поÑ?ле Ñ?Ñ?ого аниме озвÑ?Ñ?иваеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?андабеÑ?ами и пÑ?бликÑ?еÑ?Ñ?Ñ? на аниме Ñ?айÑ?аÑ?.


Ð?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?аемÑ?Ñ? пÑ?бликоваÑ?Ñ? аниме как можно Ñ?анÑ?Ñ?е, но вÑ?егда нÑ?жно Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во лÑ?дей, коÑ?оÑ?Ñ?е пеÑ?еводÑ?Ñ? и озвÑ?Ñ?иваÑ?Ñ?, занимаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?им в Ñ?вободное оÑ? Ñ?абоÑ?Ñ? вÑ?емÑ?. УважайÑ?е и Ñ?ениÑ?е иÑ? Ñ?Ñ?Ñ?д, поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о они вÑ?е делаÑ?Ñ? Ñ? дÑ?Ñ?ой, Ñ?ади ваÑ?его Ñ?доволÑ?Ñ?Ñ?виÑ?.

https://myanime.online/

онгоинги
Reply maionimen
4:18 AM on December 28, 2019 
Ð?аждÑ?Ñ? неделÑ? в Японии вÑ?Ñ?одиÑ? новое аниме, коÑ?оÑ?ое Ð?Ñ? можеÑ?е поÑ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? на наÑ?ем Ñ?айÑ?е онлайн. Ð?ни назÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? ongoing (онгоинги). Ð?оÑ?ле вÑ?Ñ?ода наÑ?Ñ?Ñ?паеÑ? Ñ?еÑ?ед за Ñ?анÑ?абеÑ?ами: Ñ?наÑ?ала Ñ?еÑ?ии пеÑ?еводÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на английÑ?кий, поÑ?ом на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кий и Ñ?олÑ?ко поÑ?ле Ñ?Ñ?ого аниме озвÑ?Ñ?иваеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?андабеÑ?ами и пÑ?бликÑ?еÑ?Ñ?Ñ? на аниме Ñ?айÑ?аÑ?.


Ð?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?аемÑ?Ñ? пÑ?бликоваÑ?Ñ? аниме как можно Ñ?анÑ?Ñ?е, но вÑ?егда нÑ?жно Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во лÑ?дей, коÑ?оÑ?Ñ?е пеÑ?еводÑ?Ñ? и озвÑ?Ñ?иваÑ?Ñ?, занимаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?им в Ñ?вободное оÑ? Ñ?абоÑ?Ñ? вÑ?емÑ?. УважайÑ?е и Ñ?ениÑ?е иÑ? Ñ?Ñ?Ñ?д, поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о они вÑ?е делаÑ?Ñ? Ñ? дÑ?Ñ?ой, Ñ?ади ваÑ?его Ñ?доволÑ?Ñ?Ñ?виÑ?.

https://myanime.online/

аниме
Reply komixparn
3:15 PM on December 27, 2019 
РадÑ? Ð?аÑ? видеÑ?Ñ? на инÑ?еÑ?неÑ? поÑ?Ñ?але поÑ?вÑ?Ñ?Ñ?нномÑ? Ð?оÑ?но комикÑ?Ñ? онлайн, Ñ?екÑ? комикÑ?Ñ?, комикÑ?Ñ? поÑ?но, инÑ?еÑ?Ñ? комикÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?окомикÑ?Ñ?, поÑ?но комикÑ?Ñ? беÑ?плаÑ?но, поÑ?но Ñ?иÑ?Ñ?нки, Ñ?екÑ? комикÑ?Ñ?, Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? поÑ?но комикÑ?Ñ?. У на Ð?Ñ? оÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е много инÑ?еÑ?еÑ?нÑ?Ñ? поÑ?но жанÑ?ов Ñ?азлиÑ?нÑ?е каÑ?егоÑ?ии 3д поÑ?но комикÑ?Ñ? Ñ?енÑ?ай манга и аниме поÑ?но.
Ð?оÑ?но комикÑ?Ñ?
Ð?оÑ?но комикÑ?Ñ?
http://erocomix.info
Reply samalakay
11:13 AM on December 26, 2019 
Samokatlon â?? инÑ?еÑ?неÑ?-магазин Ñ?поÑ?Ñ?ивнÑ?Ñ? Ñ?оваÑ?ов
Ð?нÑ?еÑ?неÑ? магазин Samokatlon â?? Ñ?Ñ?о один из немногиÑ? магазинов, коÑ?оÑ?Ñ?й пÑ?едлагаеÑ? ваÑ?емÑ? вниманиÑ? каÑ?еÑ?Ñ?веннÑ?е Ñ?оваÑ?Ñ? по вÑ?годнÑ?м Ñ?енам. СÑ?еди Ñ?иÑ?окого аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?именÑ?а Ñ?оваÑ?ов, вÑ? Ñ?можеÑ?е найÑ?и Ñ?амÑ?е Ñ?азнообÑ?азнÑ?е Ñ?оваÑ?Ñ? длÑ? акÑ?ивного Ñ?поÑ?Ñ?а:

Ñ?кейÑ?боÑ?дÑ?;
велоÑ?ипедÑ?;
Ñ?амокаÑ?Ñ?;
дополниÑ?елÑ?нÑ?е комплекÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ие;

где кÑ?пиÑ?Ñ? bmx
https://samokatlon.ru/
Reply syrwikich
5:00 AM on December 23, 2019 
СÑ?Ñ? â?? излÑ?бленнÑ?й пÑ?одÑ?кÑ? пÑ?едÑ?Ñ?авиÑ?елей лÑ?бой наÑ?ионалÑ?ноÑ?Ñ?и, акÑ?ивно иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?ийÑ?Ñ? в кÑ?линаÑ?ии: пиÑ?Ñ?а, Ñ?алаÑ?Ñ?, Ñ?аÑ?Ñ?алеÑ?ки, вÑ?пеÑ?ка, паÑ?Ñ?а и многие дÑ?Ñ?гие блÑ?да. Ð?го доÑ?Ñ?оинÑ?Ñ?ва â?? наÑ?Ñ?Ñ?алÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?, полÑ?за и изÑ?Ñ?каннÑ?й вкÑ?Ñ?. Ð?аÑ? Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?й каÑ?алог пÑ?едÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? Ñ?обой Ñ?никалÑ?нÑ?Ñ? коллекÑ?иÑ? киÑ?ломолоÑ?нÑ?Ñ? пÑ?одÑ?кÑ?ов вÑ?еÑ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?иÑ? видов. Ð?Ñ? Ñ?обÑ?али Ñ?оÑ?Ñ?а Ñ?Ñ?Ñ?а как оÑ? оÑ?еÑ?еÑ?Ñ?веннÑ?Ñ?, Ñ?ак и оÑ? импоÑ?Ñ?нÑ?Ñ? пÑ?оизводиÑ?елей, извеÑ?Ñ?нÑ?е каждомÑ? и малоизвеÑ?Ñ?нÑ?е в наÑ?ей Ñ?Ñ?Ñ?ане. Ð?оÑ?аÑ?елла, ФеÑ?а, Ð?аÑ?мезан â?? каждÑ?й Ñ?Ñ?Ñ? наделен Ñ?воими оÑ?обÑ?ми ноÑ?ками и конÑ?иÑ?Ñ?енÑ?ией. Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?ом вÑ?еÑ? они обÑ?единенÑ? одним каÑ?еÑ?Ñ?вом â?? иÑ?клÑ?Ñ?иÑ?елÑ?нÑ?й вкÑ?Ñ?! Ð? какой Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?беÑ?еÑ?е вÑ??

https://cheesewiki.ru/cheeses/smetankovyj-syr/


ШевÑ? (Chevre)
Reply velomorkat
4:55 AM on December 16, 2019 
Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?РÐ?Ð?Т - магазин велоÑ?ипедов, велоакcеÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ов и велозапÑ?аÑ?Ñ?ей

ЭлекÑ?Ñ?оÑ?амокаÑ? Ð?елгоÑ?од кÑ?пиÑ?Ñ?
https://velomarket31.ru/
Reply blogniwest
2:25 AM on December 12, 2019 
Ð?имние Ñ?вадÑ?бÑ? могÑ?Ñ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?азнÑ?е! Ð? не надо дÑ?маÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о клаÑ?Ñ?иÑ?еÑ?каÑ? Ñ?веÑ?оваÑ? гамма в бело-кÑ?аÑ?но -зеленой гамме Ñ?Ñ?о единÑ?Ñ?венное, Ñ?Ñ?о можно Ñ?делаÑ?Ñ? зимой.
Я за Ñ?кÑ?пеÑ?именÑ?Ñ?! Ð?Ñ?Ñ?одиÑ?е за Ñ?амки видениÑ? Ñ?вадÑ?бÑ? в РождеÑ?Ñ?венÑ?кой Ñ?еме, она можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?ой- голÑ?бой, Ñ?еÑ?но-белой и даже Ñ?иÑ?енево-Ñ?еÑ?ебÑ?иÑ?Ñ?ой!

Ñ?вадебное Ñ?оÑ?о
https://ostrov-nevest.ru/blog
Reply blogniwest
10:23 AM on December 11, 2019 
Ð?имние Ñ?вадÑ?бÑ? могÑ?Ñ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?азнÑ?е! Ð? не надо дÑ?маÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о клаÑ?Ñ?иÑ?еÑ?каÑ? Ñ?веÑ?оваÑ? гамма в бело-кÑ?аÑ?но -зеленой гамме Ñ?Ñ?о единÑ?Ñ?венное, Ñ?Ñ?о можно Ñ?делаÑ?Ñ? зимой.
Я за Ñ?кÑ?пеÑ?именÑ?Ñ?! Ð?Ñ?Ñ?одиÑ?е за Ñ?амки видениÑ? Ñ?вадÑ?бÑ? в РождеÑ?Ñ?венÑ?кой Ñ?еме, она можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?ой- голÑ?бой, Ñ?еÑ?но-белой и даже Ñ?иÑ?енево-Ñ?еÑ?ебÑ?иÑ?Ñ?ой!

Ñ?вадебнÑ?й Ñ?оÑ?огÑ?аÑ?
https://ostrov-nevest.ru/blog
Reply kozandenat
4:24 AM on December 3, 2019 
Ð?Ñ?Ñ?кий Ñ?еловек должен поÑ?еÑ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?омаÑ?олога Ñ?оÑ?Ñ? бÑ? 1 Ñ?аз в полгода. Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?ом не важно, Ñ?Ñ?евожаÑ? ли болезненнÑ?е Ñ?импÑ?омÑ?. Ð?еобÑ?одимо Ñ?оÑ?оÑ?енÑ?ко веÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?од за зÑ?бами, Ñ?Ñ?обÑ? далее не возникло Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?знÑ?Ñ? пÑ?облем. Ð?адо Ñ?воевÑ?еменно леÑ?иÑ?Ñ? и диагноÑ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ? паÑ?ологии, и Ñ?огда полÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? макÑ?ималÑ?но длиÑ?елÑ?ное вÑ?емÑ? Ñ?оÑ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ? зÑ?бÑ? в пÑ?екÑ?аÑ?ном Ñ?оÑ?Ñ?оÑ?нии. СовеÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? обÑ?аÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? в Ñ?Ñ?омаÑ?ологиÑ?еÑ?кÑ?Ñ? клиникÑ? Ð?енÑ?аÐ?ед, Ñ?Ñ?обÑ? заказаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?лÑ?ги опÑ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?пеÑ?иалиÑ?Ñ?ов. СÑ?омаÑ?ологиÑ? в Ð?азани занимаеÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оÑ?илакÑ?икой и леÑ?ением Ñ?азнÑ?Ñ? паÑ?ологий. Ð?деÑ?Ñ? еÑ?ли Ð?ам надо пÑ?оÑ?езиÑ?ование зÑ?бов â?? Ð?Ñ? Ñ?оÑ?но оÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е Ñ?Ñ?ебÑ?емое!
http://libertarium.ru/1008100
Reply kozandenat
12:54 PM on December 2, 2019 
Ð?Ñ?Ñ?кий Ñ?еловек должен поÑ?еÑ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?омаÑ?олога Ñ?оÑ?Ñ? бÑ? 1 Ñ?аз в полгода. Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?ом не важно, Ñ?Ñ?евожаÑ? ли болезненнÑ?е Ñ?импÑ?омÑ?. Ð?еобÑ?одимо Ñ?оÑ?оÑ?енÑ?ко веÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?од за зÑ?бами, Ñ?Ñ?обÑ? далее не возникло Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?знÑ?Ñ? пÑ?облем. Ð?адо Ñ?воевÑ?еменно леÑ?иÑ?Ñ? и диагноÑ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ? паÑ?ологии, и Ñ?огда полÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? макÑ?ималÑ?но длиÑ?елÑ?ное вÑ?емÑ? Ñ?оÑ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ? зÑ?бÑ? в пÑ?екÑ?аÑ?ном Ñ?оÑ?Ñ?оÑ?нии. СовеÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? обÑ?аÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? в Ñ?Ñ?омаÑ?ологиÑ?еÑ?кÑ?Ñ? клиникÑ? Ð?енÑ?аÐ?ед, Ñ?Ñ?обÑ? заказаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?лÑ?ги опÑ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?пеÑ?иалиÑ?Ñ?ов. СÑ?омаÑ?ологиÑ? в Ð?азани занимаеÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оÑ?илакÑ?икой и леÑ?ением Ñ?азнÑ?Ñ? паÑ?ологий. Ð?деÑ?Ñ? еÑ?ли Ð?ам надо пÑ?оÑ?езиÑ?ование зÑ?бов â?? Ð?Ñ? Ñ?оÑ?но оÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е Ñ?Ñ?ебÑ?емое!

=140777&vmid=29331#vmessage29331